Bitzmaschinn's page

e puer éischt Impressiounen

T2b Westfalia

No langem Sichen hun ech, mat gudder Hëllef vum Roby, en T2b vun 1979 mat Westfalia Helsinki Austattung an Holland fond.

After a long time, and with the help of my dear friend Roby, I finally found a T2b Westfalia in the Nederlands.

Allerdengs huet den 2Litermotor net lang gehal an huet missen ausgetosch gin.En Ersatzmotor wor schnell fond an och schon angebaut. Wei den T2 du sollt op Sandweiler, sin d’Vergaser iwwergelaaf an den Bensin durech den ganzen Motorblock.

Unfortunatly the 2 liter engine blow up after a shot time. An exchange engine was installed but the day I had to get it checked at the MOT the carburator failed and all the petrol run through into the engine block…….

En 3. Motor huet missen hier an wéi der gesidd ass den T2 nach ëmmer op der Hebebühn. Fir 2022 soll den Bulli dann definitiv rëm op d’Strooss….

The third engine had to come and as you can see the T2 is still on the car lift. The „Bulli“ will hopefully run on the roads again in 2022 …….

© 2023 Bitzmaschinn's page

Thema von Anders Norén